Quảng cáo
 • pic

  Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 54

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 54 sách Bài tập tình huống Giáo dục công dân 9. Em hãy cho biết ý kiến đúng sau đây : Sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là : ....

 • pic

  Bài 6, 7, 8, 9, 10 trang 54

  Giải bài tập 6, 7, 8, 9, 10 trang 54, 55 sách Bài tập tình huống Giáo dục công dân 9. Đối tượng nào sau đây phải thực hiện nghĩa vụ quân sự : a)Công dân nam đủ 18 tuổi ....

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 11, 12, 13, 14 trang 55

  Giải bài tập 11, 12, 13, 14 trang 55 sách Bài tập tình huống Giáo dục công dân 9. Trường em có những hoạt động quan tâm đến hoàn cảnh của học sinh con liệt sĩ, thương binh nào sau đây: ....

Gửi bài Gửi bài