Quảng cáo
 • Hoạt động mở đầu trang 58

  Kể tên và nơi sống của các cây mà em biết

  Xem lời giải
 • Hoạt động khám phá trang 58

  1. Quan sát, nói tên và nơi sống của cây trong mỗi hình dưới đây. 2. Các cây đó sống ở môi trường trên cạn hay dưới nước? 3. Phân loại các cây em biết dựa vào nơi sống, môi trường sống và hoàn thành bảng theo mẫu.

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • Hoạt động thực hành trang 60

  1. Nơi em đang sống có những cây gì? Chúng sống ở môi trường nào? 2. Hãy hỏi bạn về tên và nơi sống của cây trong mỗi thẻ hình dưới đây. 3. Gắn các thẻ hình ở trên vào môi trường sống phù hợp bức tranh sau:

  Xem lời giải
 • Hoạt động vận dụng trang 61

  1. Quan sát hình dưới đây và giải thích vì sao cây lục bình sau khi đưa lên cạn một thời gian lại bị héo 2. Điều gì sẽ xảy ra nếu môi trường sống của cây bị thay đổi?

  Xem lời giải