Quảng cáo
  • Bài 1 trang 40 vở bài tập Địa lí 9

    Giải bài 1 trang 40 vở bài tập Địa lí 9, Dựa vào bảng số liệu sau đây a) Vẽ biểu đồ miền thể hiện cơ cấu GDP phân theo ngành của nước ta giai đoạn 1991-2014. b) Tỉ trọng của khu vực nông - lâm - ngư nghiệp giảm mạnh do: c) Tỉ trọng của khu vực công nghiệp – xây dựng tăng mạnh chủ yếu là do khu vực này

    Xem lời giải
  • Quảng cáo