Quảng cáo
 • Bài 1, 2, 3, 4 trang 51

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 51, 52 sách Bài tập tình huống Giáo dục công dân 9. Theo em, những ai sau đây có quyền đóng góp vào dự thảo sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 ...

  Xem lời giải
 • Bài 5, 6, 7 trang 52

  Giải bài tập 5, 6, 7 trang 52 sách Bài tập tình huống Giáo dục công dân 9. Những việc làm nào sau đây của công dân thể hiện đã tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội : ....

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • Bài 8, 9, 10, 11 trang 53

  Giải bài tập 8, 9, 10, 11 trang 53 sách Bài tập tình huống Giáo dục công dân 9. Hội nghị Bí thư Chi đoàn của trường Trung học cơ sở rất sôi nổi. Các em đã đưa ra các vấn đề : a)Khắc phục tình trạng học 3 ca .....

  Xem lời giải