Bài 14 trang 112 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Máy kéo nông nghiêp có đường kính bánh sau là 124 cm và đường kính bánh trước là 80 cm.

Quảng cáo

Đề bài

Máy kéo nông nghiệp có đường kính bánh sau là 124 cm và đường kính bánh trước là 80 cm. Hỏi khi bánh xe sau lăn được 20 vòng thì bánh xe trước lăn được mấy vòng?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quãng đường 2 bánh đi được là như nhau

Tính chu vi của 2 bánh xe.

Số vòng bánh xe lăn được bằng quãng đường đi được chia cho chu vi bánh xe.

Lời giải chi tiết

Chu vi của bánh xe sau là \(C = 2\pi .124 = 248\pi \,\,\left( {cm} \right)\)

Chu vi của bánh xe trước là \(C' = 2\pi .80 = 160\pi \,\,\left( {cm} \right)\)

Khi bánh xe sau lăn được 20 vòng thì quãng đường đi được của xe là \(20C = 4960\pi \,\left( {cm} \right)\)

Do đó số vòng bánh trước lăn được là \(\dfrac{{4960\pi }}{{C'}} = \dfrac{{4960\pi }}{{160\pi }} = 31\) (vòng).

Vậy khi bánh sau lăn được 20 vòng thì bánh trước lăn được 31 vòng.

 Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài