Quảng cáo
 • Giải mục 1 trang 95, 96, 97

  Một khung cửa sổ có dạng hình tròn với các chấn song tạo thành hình vuông ABCD, hai đường chéo của hình vuông cắt nhau tại O. Dưới ánh mặt trời, khung cửa và các chắn song đổ bóng lên sàn nhà (H.4.56a). Quan sát hình vẽ và trả lời các câu hỏi sau: a) Các đường thẳng nối mỗi điểm A, B, C với bóng A’, B’, C’ có đôi một song song hay không? b) Làm thế nào để xác định được bóng đổ trên sàn nhà của mỗi điểm trên khung cửa sổ?

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo
  decumar
  Quảng cáo
 • Giải mục 2 trang 97, 98

  Quan sát Hình 4.56a và trả lời các câu hỏi sau: a) Hình chiếu O’ của điểm O có nằm trên đoạn A’C’ hay không? b) Hình chiếu của hai song cửa AB và CD như thế nào với nhau? c) Hình chiếu O’ của điểm O có phải là trung điểm của đoạn A’C’ hay

  Xem chi tiết
 • Giải mục 3 trang 98, 99

  Trong ba hình dưới đây, hình nào thể hiên hình lập phương chính xác hơn?

  Xem chi tiết
 • Bài 4.29 trang 100

  Những mệnh đề nào trong các mệnh đề sau đây là đúng? a) Phép chiếu song song biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng b) Phép chiếu song song biến hai đường thẳng song song thành hai đường thẳng cắt nhau c) Phép chiếu song song biến tam giác đều thành tam giác cân d) Phép chiếu song song biến hình vuông thành hình bình hành.

  Xem lời giải
 • Bài 4.30 trang 100

  Nếu tam giác A’B’C’ là hình chiếu của tam giác ABC qua một phép chiếu song song thì tam giác ABC có phải là hình chiếu của tam giác A’B’C’ qua một phép chiếu song song hay không? Giải thích vì sao.

  Xem chi tiết
 • Bài 4.31 trang 100

  Phép chiếu song song biến tam giác ABC thành tam giác A’B’C’. Chứng minh rằng phép chiếu đó biến trọng tâm của tam giác ABC thành trọng tâm của tam giác A’B’C’.

  Xem chi tiết
 • Bài 4.32 trang 100

  Hình 4.65 có thể là hình biểu diễn của một hình lục giác đều hay không? Vì sao?

  Xem chi tiết
 • Bài 4.33 trang 100

  Vẽ hình biểu diễn của hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang, AB song song với CD và AB = 2cm, CD = 6cm.

  Xem chi tiết
 • Bài 4.34 trang 100

  Trong hình bên, AB và CD là bóng của hai thanh chắn của một chiếc thang dưới ánh mặt trời. Hãy giải thích tại sao AB song song với CD

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo