Quảng cáo
 • Bài 1 trang 34 vở bài tập Địa lí 9

  Giải bài 1 trang 34 vở bài tập Địa lí 9,

  Xem lời giải
 • Bài 2 trang 34 vở bài tập Địa lí 9

  Giải bài 2 trang 34 vở bài tập Địa lí 9, Hãy tính cơ cấu GDP của ngành dịch vụ năm 2013 theo 3 nhóm - Dịch vụ tiêu dùng: …….. %. - Dịch vụ sản xuất: ……… %. - Dịch vụ công cộng: …….. %.

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • Bài 3 trang 35 vở bài tập Địa lí 9

  Giải bài 3 trang 35 vở bài tập Địa lí 9, Đánh dấu X vào ý đúng nhất. Hoạt động dịch vụ tập trung ở các thành phố lớn và thị xã nhiều hơn ở khu vực nông thôn, chủ yếu là do A. dân cư tập trung đông và kinh tế phát triển hơn khu vực nông thôn. B. giao thông vận tải phát triển hơn khu vực nông thôn. C. thu nhập bình quân đầu người cao hơn khu vực nông thôn. D. có nhiều chợ hơn khu vực nông thôn.

  Xem lời giải
 • Bài 4 trang 35 vở bài tập Địa lí 9

  Giải bài 4 trang 35 vở bài tập Địa lí 9, Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh là hai trung tâm dịch vụ lớn nhất và đa dạng nhất ở nước ta với các ngành cụ thể là:

  Xem lời giải