Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 27 vở bài tập Địa lí 7

  Giải bài 1 trang 27 vbt Địa lí 7, Quan sát ba ảnh ở trang 39 SGK, nêu đặc điểm của mỗi ảnh và xếp loại kiểu môi trường rồi ghi vào bảng dưới đây:

 • pic

  Bài 2 trang 27 vở bài tập Địa lí 7

  Giải bài 2 trang 27 vbt Địa lí 7, Chọn biểu đồ nhiệt ẩm phù hợp với ảnh xavan trên trang 40 SGK Ảnh xavan cho thấy:

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 28 vở bài tập Địa lí 7

  Giải bài 3 trang 28 vbt Địa lí 7, Chọn biểu đồ chế độ nước của các sông X và sông Y phù hợp với biểu đồ mưa A, B, C trên trang 40 SGK. Nhận xét:

 • pic

  Bài 4 trang 28 vở bài tập Địa lí 7

  Giải bài 4 trang 28 vbt Địa lí 7, Chọn biểu đồ nhịêt độ và lượng mưa trong trang 41 SGK có đặc điểm của đới nóng (Lưu ý, xem lại các tiêu chuẩn về nhiệt độ, lượng mưa của đới nóng ở mục 1, bài 5 và các mục 1, bài 6, bài 7). Xác định biểu đồ đới nóng tiêu biểu nhất trong số các biểu đồ A, B, C, E.

Gửi bài