Quảng cáo
 • Bài 1 trang 55 Tập bản đồ Địa lí 11

  Giải bài 1 trang 55 tập bản đồ Địa lí 11, Dựa vào SGK, em hãy điền vào ô trống trong sơ đồ tên các nước thành viên ASEAN.

  Xem lời giải
 • Bài 2 trang 55 Tập bản đồ Địa lí 11

  Giải bài 2 trang 55 tập bản đồ Địa lí 11, Chọn cụm từ: (ASEAN; hòa bình, ổn định; tiến bộ xã hội; xã hội phát triển; tổ chức) thích hợp điền vào chỗ chấm (...) trong các câu sau để thể hiện mục tiêu của ASEAN:

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • Bài 3 trang 55 Tập bản đồ Địa lí 11

  Giải bài 3 trang 55 tập bản đồ Địa lí 11, “Đoàn kết hợp tác vì một ASEAN hòa bình, ổn định, cùng phát triển” vừa là mục tiêu chính, vừa là khẩu hiệu đoàn kết của ASEAN, em hãy đánh dấu × vào ô trống ý kiến của em.

  Xem lời giải
 • Bài 4 trang 56 Tập bản đồ Địa lí 11

  Giải bài 4 trang 56 tập bản đồ Địa lí 11, Lựa chọn để điền chữ M (mục tiêu) hoặc chữ C (cơ chế hợp tác) vào ô trống ý em cho là đúng.

  Xem lời giải
 • Bài 5 trang 56 Tập bản đồ Địa lí 11

  Giải bài 5 trang 56 tập bản đồ Địa lí 11, Lựa chọn để điền chữ T (thành tựu) hoặc chữ TT (thách thức) vào ô trống ở các ô sau để nói về thành tựu của ASEAN đã đạt được và các thách thức, trở ngại mà ASEAN phải đối mặt.

  Xem lời giải
 • Bài 6 trang 56 Tập bản đồ Địa lí 11

  Giải bài 6 trang 56 tập bản đồ Địa lí 11, Hội nhập ASEAN, Việt Nam có thể bán được tất cả các mặt hàng sản xuất trong nước ra toàn khu vực, qua đó thúc đẩy sản xuất trong nước phát triển, em hãy đánh dấu × vào ô trống theo ý của em.

  Xem lời giải
 • Bài 7 trang 56 Tập bản đồ Địa lí 11

  Giải bài 7 trang 56 tập bản đồ Địa lí 11, Hội nhập ASEAN, Việt Nam gặp rất nhiều thách thức cần phải vượt qua như sự chênh lệch về trình độ phát triển kinh tế, trình độ công nghệ, năng lực buôn bán với một số thành viên trong ASEAN, em hãy đánh dấu X vào ô trống theo ý của em.

  Xem lời giải