Quảng cáo
 • Bài 1 trang 27 vở bài tập Địa lí 9

  Giải bài 1 trang 27 vở bài tập Địa lí 9, Tính cơ cấu diện tích cây trồng phân theo nhóm cây, điền kết quả vào các ô trống sau: b) Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu diện tích giao trồng theo nhóm cây. c) Từ bảng số liệu và biểu đồ, nhận xét sự thay đổi về quy mô diện tích của các nhóm cây. d) Dựa vào biểu đồ, nhận xét sự thay đổi tỉ trọng diện tích gieo trồng của các nhóm cây.

  Xem lời giải
 • Bài 2 trang 28 vở bài tập Địa lí 9

  Giải bài 2 trang 28 vở bài tập Địa lí 9, Cho bảng số liệu a) Nhận xét sự tăng trưởng đàn gia súc, gia cầm nước ta. b) Tại sao đàn gia cầm và đàn lợn tăng nhanh? c) Tại sao đàn trâu không tăng?

  Xem lời giải
 • Quảng cáo