Bài 1 trang 51 SGK Hóa học 10

Số hiệu nguyên tử Z của

Quảng cáo

Đề bài

Số hiệu nguyên tử Z của các nguyên tố X, A, M, Q lần lượt là 6, 7, 20, 19.

Nhận xét nào sau đây đúng ?

A. X thuộc nhóm VA.                      

B. A, M thuộc nhóm IIA.                  

C. M thuộc nhóm IIB.

D. Q thuộc nhóm IA.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Chọn D

Vì:

ZX = 6: 1s22s22p2

ZA = 7: 1s22s22p3

ZM = 20: 1s22s22p63s23p64s2

ZQ = 19: 1s22s22p63s23p64s1


Loigiaihay.com

Quảng cáo
close