Bài 1 trang 33 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

Quảng cáo

Đề bài

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) \(3a + 6\) ;

b) \({x^2} + 2x\) ;

c) \(9{x^2}y - 6x{y^2}\) ;

d) \(7{x^2} + 21xy - 14xz\) ;

e) \( - 2{a^3}{b^2} - 6a{b^2} + 4ab\) .

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & a)\,\,3a + 6 = 3\left( {a + 2} \right)  \cr  & b)\,\,{x^2} + 2x = x\left( {x + 2} \right)  \cr  & c)\,\,9{x^2}y - 6x{y^2} = 3xy\left( {3x - 2y} \right)  \cr  & d)\,\,7{x^2} + 21xy - 14xz = 7x\left( {x + 3y - 2z} \right)  \cr  & e)\,\, - 2{a^3}{b^2} - 6a{b^2} + 4ab =  (- 2)ab.\left( {{a^2}b + 3b - 2} \right) \cr} \)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài