Bài 1 trang 25 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1

Giải bài tập Bài 1 trang 25 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1.

Quảng cáo

Đề bài

Nêu đặc điểm về cường độ dòng điện và hiệu điện thế của đoạn mạch gồm các điện trở mắc nối tiếp.

Viết công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch gồm các điện trở mắc nối tiếp. Điện trở tương đương này có giá trị lớn hơn hay nhỏ hơn mỗi điện trở thành phần?

Có các điện trở giống nhau, giá trị của mỗi điện trở là \(R = 30\Omega \). Cần mắc nối tiếp hay song song bao nhiêu điện trở này với nhau để có một điện trở tương đương là R = \(90\Omega \)?

Lời giải chi tiết

- Cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch bằng cường độ dòng điện chạy qua từng điện trở: \(I = {I_1} = {I_2} = ... = {I_n}.\)

- Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng tổng hiệu điện thế trên mỗi điện trở: \(U = {U_1} + {U_2} + ... + {U_n}.\)

- Điện trở tương đương của đoạn mạch: \({R_{td}} = {R_1} + {R_2} + ... + {R_n}.\)

Chú ý: Điện trở này lớn hơn mỗi điện trở thành phần.

- Vì điện trở tương đương lớn hơn mỗi điện trở thành phần nên ta phải mắc nối tiếp.

R = n.R hay 90 = n.30 suy ra n = 3.

Vậy ta phải mắc 3 điện trở nối tiếp giống nhau có điện trở \(30\Omega .\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close