Quảng cáo
 • Bài đọc 1: Làm việc thật là vui

  Mỗi vật, con vật được nói trong bài đọc làm việc gì? Bé bận rộng như thế nào? Gạch dưới từ ngữ cho em biết điều đó. Vì sao bé bận rộn mà lúc nào cũng vui? Tưởng tượng mỗi từ ngữ dưới đây là một hành khách. Hãy xếp mỗi hành khách vào toa tàu hợp lý. Viết thêm các từ ngữ ngoài bài đọc chỉ người, vật, con vật, thời gian

  Xem lời giải
 • Bài đọc 2: Mỗi người một việc

  Bài thơ nói đến những đồ vật, con vật và loài cây nào? Hãy viết về ích lợi của một đồ vật (hoặc con vật, loài cây) trong bài thơ. Tìm và ghi lại một câu hỏi trong bài thơ và trả lời câu hỏi. Xếp các từ ngữ dưới đây vào nhóm thích hợp. Tìm trong các từ trên. Nối từ ngữ ở cột A với cột B để tạo thành câu. Đặt câu hỏi cho từng bộ phận của 1 trong các câu trên. Viết lời giới thiệu bản thân, sử dụng mẫu câu: Ai là gì?

  Xem lời giải
 • Quảng cáo

Gửi bài