Quảng cáo
  • Câu 1 trang 37 SBT địa 6

    Giải câu 1 trang 37 SBT địa 6, Cho biết câu dưới đây đúng hay sai. Nếu hai địa mảng tách xa nhau, ở chỗ tiếp xúc của chúng vật chất dưới sâu sẽ trào lên hình thành núi, đồng thời ở đó cũng sinh ra hiện tượng núi lửa phun và động đất. a) Đúng b) Sai

    Xem lời giải
  • Quảng cáo