Ý nghĩa của phong trào

Tóm tắt mục III. Ý nghĩa của phong trào. Cuộc vận động dân chủ 1936 - 1939 là một cao trào cách mạng dân tộc.

Tổng hợp đề thi vào 10 tất cả các tỉnh thành trên toàn quốc

Toán - Văn - Anh

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Mục III

III. Ý nghĩa của phong trào

- Là một cao trào cách mạng dân tộc, dân chủ rộng lớn.

- Uy tín của Đảng được nâng cao rõ rệt.

- Chủ nghĩa Mác - Lênin và đường lối chính sách của Đảng được truyền bá sâu rộng và thấm sâu trong quần chúng.

- Đảng đào tạo được đội ngũ chính trị đông đảo cho Cách mạng tháng Tám 1945.

=> Là bước tập dượt lần thứ 2 cho Cách mạng tháng Tám 1945.

ND chính

Tóm tắt nội dung: Ý nghĩa của phong trào dân tộc dân chủ 1936 - 1939.

Sơ đồ tư duy

Sơ đồ tư duy Ý nghĩa của phong trào

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close