BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MÔN SỬ - Lớp 7


Phần một: Khái quát lịch sử thế giới trung đại

Đây là nội dung quan trọng trong chương trình lớp 7, thường xuất hiện trong các đề thi, chương này sẽ giải quyết các vấn đề: Xã hội phong kiến Tây Âu, xã hội phong kiến phương Đông (Trung Quốc, Ấn Độ và Đông Nam Á); những nét chung về xã hội phong kiến

Phần hai: Lịch sử Việt Nam từ thế kỉ I đến giữa thế kỉ XIX

Chương I. Buổi đầu độc lập thời Ngô-Đinh-Tiền Lê (Thế kỉ X)

Đây là nội dung quan trọng trong chương trình lớp 7, thường xuất hiện trong các đề thi, chương này sẽ giải quyết các vấn đề: Ngô Quyền xưng vương, xây dựng đất nước độc lập; Đinh Bộ Lĩnh dẹp “Loạn 12 sứ quân”, thống nhất quốc gia, quốc hiệu Đại Cồ Việt ra đời; Lê Hoàn kháng chiến chống Tống, vương triều Lê thành lập.

Chương II. Nước Đại Việt thời Lý (thế kỉ XI-XII)

Đây là nội dung quan trọng trong chương trình lớp 7, thường xuất hiện trong các đề thi, chương này sẽ giải quyết các vấn đề: Nhà Lý thành lập, đẩy mạnh xây dựng và củng cố độc lập; Kháng chiến chống Tống (1075-1077)

Chương III. Nước Đại Việt thời Trần (Thế kỉ XIII-XIV)

Đây là nội dung quan trọng trong chương trình lớp 7, thường xuất hiện trong các đề thi, chương này sẽ giải quyết các vấn đề: Nhà Trần thay thế nhà Lý, củng cố chế độ quân chủ tập quyền, sửa sang luật pháp, xây dựng quân đội; Nhà Trần phục hồi và phát triển kinh tế; Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông-Nguyên; Cuối thế kỉ XIV, nhà Trần suy sụp; Nhà Hồ thành lập; Cải cách của Hồ Quý Ly.

Chương IV. Đại Việt thời Lê Sơ (Thế kỉ XV- Đầu thế kỉ XVI)

Đây là nội dung quan trọng trong chương trình lớp 7, thường xuất hiện trong các đề thi, chương này sẽ giải quyết các vấn đề: Cuộc kháng chiến của nhà Hồ và phong trào chống quân Minh; Khởi nghĩa Lam Sơn; Nước Đại Việt thời Lê sơ (chính trị, kinh tế, văn hóa)

Chương V. Đại Việt ở các thế kỉ XVI-XVIII

Đây là nội dung quan trọng trong chương trình lớp 7, thường xuất hiện trong các đề thi, chương này sẽ giải quyết các vấn đề:  Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền (thế kỉ XVI-XVIII); Tình hình kinh tế, văn hóa thế kỉ XVI-XVIII; Khởi nghĩa nông dân Đàng ngoài thế kỉ XVIII; Khởi nghĩa nông dân Tây Sơn; Quang Trung kiến thiết đất nước.

Chương VI. Việt Nam nửa đầu thế kỉ XIX

Đây là nội dung quan trọng trong chương trình lớp 7, thường xuất hiện trong các đề thi, chương này sẽ giải quyết các vấn đề: Chế độ phong kiến nhà Nguyễn; Sự phát triển văn hóa dân tộc cuối thế kỉ XVIII- nửa đầu thế kỉ XIX.