Luyện bài tập với chủ đề "Bài tập tính chất hóa học của oxit và khái quát phân loại oxit" - Lớp 9

NHẬN BIẾT (37%)

THÔNG HIỂU (25%)

VẬN DỤNG (35%)

VẬN DỤNG CAO (3%)


  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện