Luyện bài tập với chủ đề "Sự xác định của đường tròn- Tính chất đối xứng của đường tròn" - Lớp 9

NHẬN BIẾT (30%)

THÔNG HIỂU (22%)

VẬN DỤNG (48%)


  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện