Luyện bài tập với chủ đề "Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử" - Lớp 8

NHẬN BIẾT (30%)

THÔNG HIỂU (27%)

VẬN DỤNG (33%)

VẬN DỤNG CAO (10%)


  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện