Luyện bài tập với chủ đề "Bài tập: Ôn tập lịch sử Việt Nam (từ năm 1858 đến năm 1918) - Kiểm tra học kì II" - Lớp 8

NHẬN BIẾT (29%)

THÔNG HIỂU (50%)

VẬN DỤNG (14%)

VẬN DỤNG CAO (7%)


  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện