Luyện bài tập với chủ đề "Bài tập về nồng độ dung dịch" - Lớp 8

NHẬN BIẾT (16%)

THÔNG HIỂU (5%)

VẬN DỤNG (74%)

VẬN DỤNG CAO (5%)


  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện