Luyện bài tập với chủ đề "Tập hợp R các số thực" - Lớp 7

NHẬN BIẾT (17%)

THÔNG HIỂU (28%)

VẬN DỤNG (48%)

VẬN DỤNG CAO (7%)


  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện