Luyện bài tập với chủ đề "Sự đồng quy của ba đường trung trực, ba đường cao trong một tam giác" - Lớp 7

NHẬN BIẾT (15%)

THÔNG HIỂU (8%)

VẬN DỤNG (62%)

VẬN DỤNG CAO (15%)


  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện