Luyện bài tập với chủ đề "Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác" - Lớp 7

THÔNG HIỂU (23%)

VẬN DỤNG (77%)


  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện