Luyện bài tập với chủ đề "Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ" - Lớp 7

NHẬN BIẾT (20%)

THÔNG HIỂU (17%)

VẬN DỤNG (63%)


  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện