Luyện bài tập với chủ đề "Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông" - Lớp 7

NHẬN BIẾT (9%)

THÔNG HIỂU (36%)

VẬN DỤNG (52%)

VẬN DỤNG CAO (3%)


  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện