Luyện bài tập với chủ đề "Bài 9. Vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên châu Phi" - Lớp 7

NHẬN BIẾT (48%)

THÔNG HIỂU (24%)

VẬN DỤNG (20%)

VẬN DỤNG CAO (8%)


  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện