Luyện bài tập với chủ đề "Bài 7. Văn hoá Trung Quốc (từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX)" - Lớp 7

THÔNG HIỂU (25%)

VẬN DỤNG (25%)

VẬN DỤNG CAO (50%)


  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện