Luyện bài tập với chủ đề "Bài tập tế bào - đơn vị cơ bản của sự sống (tiếp theo)" - Lớp 6

NHẬN BIẾT (25%)

THÔNG HIỂU (31%)

VẬN DỤNG (25%)

VẬN DỤNG CAO (19%)


  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện