Luyện bài tập với chủ đề "Bài tập năng lượng" - Lớp 6

NHẬN BIẾT (23%)

THÔNG HIỂU (55%)

VẬN DỤNG (14%)

VẬN DỤNG CAO (9%)


  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện