Luyện bài tập với chủ đề "Bài 14B. Chuyển biến kinh tế, xã hội, văn hóa của Việt Nam thời Bắc thuộc" - Lớp 6

NHẬN BIẾT (5%)

THÔNG HIỂU (32%)

VẬN DỤNG (47%)

VẬN DỤNG CAO (16%)


  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện