Luyện bài tập với chủ đề "Ôn tập về hình học: Tính diện tích, thể tích một số hình " - Lớp 5

NHẬN BIẾT (13%)

THÔNG HIỂU (20%)

VẬN DỤNG (40%)

VẬN DỤNG CAO (27%)


  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện