Luyện bài tập với chủ đề "Giải toán về tỉ số phần trăm: Tìm một số khi biết giá trị phần trăm của số đó" - Lớp 5

NHẬN BIẾT (8%)

THÔNG HIỂU (31%)

VẬN DỤNG (46%)

VẬN DỤNG CAO (15%)


  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện