Luyện bài tập với chủ đề "Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương" - Lớp 5

NHẬN BIẾT (13%)

THÔNG HIỂU (20%)

VẬN DỤNG (60%)

VẬN DỤNG CAO (7%)


  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện