Luyện bài tập với chủ đề "Nhân với số có một chữ số trong phạm vi 1 000 (tiếp theo)" - Lớp 3

THÔNG HIỂU (25%)

VẬN DỤNG (75%)


  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện