Luyện bài tập với chủ đề "Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số" - Lớp 3

NHẬN BIẾT (14%)

THÔNG HIỂU (7%)

VẬN DỤNG (57%)

VẬN DỤNG CAO (21%)


  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện