Luyện bài tập với chủ đề "Bài 27: Nghe - viết: Trong vườn. Phân biệt l/n, dấu hỏi/dấu ngã" - Lớp 3

NHẬN BIẾT (15%)

THÔNG HIỂU (41%)

VẬN DỤNG (41%)

VẬN DỤNG CAO (4%)


  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện