Luyện bài tập với chủ đề "Bài 22: Luyện tập: Từ ngữ chỉ hoạt động, đặc điểm; Câu kể. Viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc đối với người thân" - Lớp 3

NHẬN BIẾT (36%)

THÔNG HIỂU (36%)

VẬN DỤNG (29%)


  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện