Luyện bài tập với chủ đề "Bài 2: Nói và đáp lời đề nghị, lời đồng ý" - Lớp 2

NHẬN BIẾT (8%)

THÔNG HIỂU (25%)

VẬN DỤNG (67%)


  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện