Luyện bài tập với chủ đề "Bài tập: Tình hình Việt Nam trong những năm 1939 – 1945" - Lớp 12

NHẬN BIẾT (37%)

THÔNG HIỂU (48%)

VẬN DỤNG (11%)

VẬN DỤNG CAO (4%)


  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện