Luyện bài tập với chủ đề "Tính chất và cấu tạo hạt nhân - Bài tập cấu tạo hạt nhân nguyên tử " - Lớp 12

NHẬN BIẾT (21%)

THÔNG HIỂU (38%)

VẬN DỤNG (41%)


  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện