Luyện bài tập với chủ đề "Cân bằng của quần thể khi gen liên kết giới tính, gen đa alen, di nhập gen." - Lớp 12

THÔNG HIỂU (7%)

VẬN DỤNG (84%)

VẬN DỤNG CAO (9%)


  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện