Luyện bài tập với chủ đề "Bài tập: Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thành lập (2-9-1945). Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của Cách mạng tháng Tám năm 1945" - Lớp 12

NHẬN BIẾT (22%)

THÔNG HIỂU (32%)

VẬN DỤNG (11%)

VẬN DỤNG CAO (35%)


  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện