Luyện bài tập với chủ đề "Bài tập: Miền Nam đấu tranh chống địch “Bình định – lấn chiếm” tạo thế và lực tiến tới giải phóng hoàn toàn" - Lớp 12

NHẬN BIẾT (31%)

THÔNG HIỂU (31%)

VẬN DỤNG (27%)

VẬN DỤNG CAO (12%)


  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện