Luyện bài tập với chủ đề "Bài tập: Miền Bắc hoàn thành cải cách ruộng đất (1954 – 1960)" - Lớp 12

NHẬN BIẾT (25%)

THÔNG HIỂU (25%)

VẬN DỤNG (17%)

VẬN DỤNG CAO (33%)


  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện