Luyện bài tập với chủ đề "Bài tập: Hiệp định Pari về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam" - Lớp 12

NHẬN BIẾT (26%)

THÔNG HIỂU (18%)

VẬN DỤNG (26%)

VẬN DỤNG CAO (29%)


  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện