Luyện bài tập với chủ đề "Bài tập: Cuộc tiến công chiến lược đông – xuân 1953 – 1954 và chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954" - Lớp 12

NHẬN BIẾT (22%)

THÔNG HIỂU (15%)

VẬN DỤNG (39%)

VẬN DỤNG CAO (24%)


  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện