Luyện bài tập với chủ đề "Bài tập sự thay đổi chu kì con lắc đơn khi chịu thêm tác dụng của lực lạ " - Lớp 12

THÔNG HIỂU (7%)

VẬN DỤNG (89%)

VẬN DỤNG CAO (4%)


  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện