Luyện bài tập với chủ đề "Bài tập: Âm mưu mới của Pháp – Mĩ ở Đông Dương: kế hoạch Nava" - Lớp 12

NHẬN BIẾT (28%)

THÔNG HIỂU (17%)

VẬN DỤNG (44%)

VẬN DỤNG CAO (11%)


  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện